Εταίροι

Δήμος Τήνου

Ο δήμος Τήνου προέρχεται από τη συνένωση των δύο Δήμων Τήνου και Εξωμβούργου και της Κοινότητας Πανόρμου. Η διοικητική του έδρα είναι η πόλη της Τήνου όπου βρίσκονται και οι περισσότερες υπηρεσίες του και ιστορική έδρα ο Πύργος. Στα όριά του υπάγεται όλο το νησί της Τήνου. Αποτελεί πλέον το μόνο Οργανισμό Τοπικής Αυτοδιοίκησης Ά βαθμού διοικούμενος από το Δήμαρχο και Δημοτικό Συμβούλιο με 21 μέλη  με διευρυμένες αρμοδιότητες στον τομέα της κοινωνικής προστασίας, διαχείρισης απορριμάτων, ύδρευσης, παιδείας, πολιτισμού, αθλητισμού, αγροτικής και τουριστικής ανάπτυξης, απασχόλησης, υγείας πρόνοιας τεχνικών έργων, πολεοδομίας κ.λ.π.

Στο δήμο Τήνου ανήκουν δύο μονάδες αφαλάτωσης με συνολική ημερήσια δυναμικότητα παραγωγής πόσιμου νερού 1500m3. Η λειτουργία των μονάδων αυτών πραγματοποιείται από το εξειδικευμένο προσωπικό του Δήμου από το 2001, σημειώνοντας επιτυχή και ασφαλή λειτουργία για περισσότερο από 10 χρόνια.

ΕΜΠ

Η ομάδα εργασίας του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου αποτελείται από ερευνητές της Μονάδας Περιβαλλοντικής Επιστήμης και Τεχνολογίας (ΜΠΕΤ) της Σχολής Χημικών Μηχανικών. Οι κύριες δραστηριότητες της Μονάδας εκτείνονται σε θέματα βασικής και εφαρμοσμένης έρευνας, εκπαίδευσης και διδασκαλίας, διεκπεραίωσης ερευνητικών προγραμμάτων (εθνικών και διεθνών), παροχής υπηρεσιών στο δημόσιο και ιδιωτικό τομέα, συμμετοχής σε επιστημονικές επιτροπές και σε ομάδες εργασίας στο εξωτερικό και διοργάνωση Συνεδρίων και Σεμιναρίων. Ειδικότερα, οι ερευνητικές δραστηριότητες της ΜΠΕΤ περιλαμβάνουν την ανάπτυξη έρευνας για: την ολοκληρωμένη διαχείριση των υδάτων και των υγρών αποβλήτων (αστικών και βιομηχανικών), τη διαχείριση στερεών αποβλήτων (επικινδύνων και μη), την ανάπτυξη διεργασιών και συστημάτων για την πρόληψη και τον έλεγχο της ρύπανσης, την ανάπτυξη προγραμμάτων και σχεδίων για την ολοκληρωμένη διαχείριση δημοτικών στερεών αποβλήτων και ειδικών ρευμάτων αποβλήτων (υλικά συσκευασίας. μπαταρίες, οχήματα στο τέλος της ζωής τους, χρησιμοποιημένα ελαστικά, απόβλητα ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού, χρησιμοποιημένα ορυκτέλαια) σε τοπικό και εθνικό επίπεδο, την προστασία και την παρακολούθηση της ποιότητας του περιβάλλοντος (έδαφος, ύδατα, ατμόσφαιρα), τη μελέτη και ανάλυση διεργασιών χημικής μηχανικής, την ενεργειακή ανάλυση βιομηχανικών συστημάτων, την ανάπτυξη υπολογιστικών εργαλείων προσομοίωσης διεργασιών, τη βελτιστοποίηση διεργασιών και συστημάτων κ.α.. Επίσης, έχει αναπτύξει σημαντική έρευνα σχετικά με την εκτίμηση περιβαλλοντικών επιπτώσεων, την Ολοκληρωμένη Πολιτική Προϊόντων (ΟΠΠ), την εφαρμογή κατάλληλων εργαλείων λήψης αποφάσεων για τη διαχείριση των αποβλήτων, τις Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας, την ανάπτυξη προδιαγραφών για ʽκαθαρέςʼ τεχνολογίες και για τις Βέλτιστες Διαθέσιμες Τεχνικές (ΒΔΤ), την Ανάλυση Κύκλου Ζωής και την Ανάλυση Κόστους Κύκλου Ζωής. Η Μονάδα, πέραν του εκπαιδευτικού της έργου, παρέχει ερευνητικές και τεχνολογικές υπηρεσίες για περιβαλλοντικά θέματα σε όλους τους ενδιαφερόμενους φορείς.

Culligan

H εταιρεία Culligan, πρωτοπόρος εταιρεία στον τομέα της επεξεργασίας νερού, κέρδισε παγκοσμίως την φήμη του σπουδαιότερου προμηθευτή στον τομέα αυτό προσφέροντας ειδικές και πρωτοποριακές λύσεις, όπου χρησιμοποιείται νερό, όπως συστήματα Φίλτρανσης, Αποσκλήρυνσης, Αντίστροφης Όσμωσης, Απιονισμού, Αποστείρωσης.

Η ΚΑΛΛΙΓΚΑΝ ΕΛΛΑΣ ΑΒΕΕ είναι η πρώτη στην Ελλάδα στον τομέα της επεξεργασίας του νερού και λειτουργεί από το 1963. Έδρα της Εταιρίας είναι ο Δήμος Αθηναίων.

Κύριοι πελάτες είναι Βιομηχανίες, Δήμοι & Κοινότητες, Ξενοδοχεία Κατασκευαστικές Εταιρείες, Νοσοκομεία, μεγάλοι τελικοί καταναλωτές – ΔΕΗ, ΟΤΕ – καθώς και Βιομηχανίες του εξωτερικού.

Η πολύτιμη αποκτηθείσα πείρα από την επί σαράντα πέντε έτη δραστηριότητά της, το άρτιο και πλήρως καταρτισμένο τεχνικό και επιστημονικό προσωπικό της, σε συνδυασμό με την άριστη τεχνολογία και τα προϊόντα του διεθνώς αναγνωρισμένου Οίκου Culligan, αποτελούν την εγγύηση για την σωστή και οικονομική λύση κάθε προβλήματος επεξεργασίας του νερού, ισχυροποιώντας έτσι την θέση της στον χώρο εξασφαλίζοντας μια ανοδική πορεία και αποδίδοντας τα αναμενόμενα οφέλη στην εταιρεία αλλά και στο κοινωνικό σύνολο.

ΕΥΡΟΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΚΑΛΛΙΓΚΑΝ ΕΛΛΑΣ

ΠΑΣΗΣ ΦΥΣΕΩΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΝΕΡΟΥ
1. Συστήματα χλωρίωσης για απολύμανση υδραγωγείων,
2. Συστήματα αποσκλήρυνσης του νερού,
3. Συστήματα απιονισμού του νερού,
4. Συστήματα αφαλάτωσης υφάλμυρου νερού,
5. Συστήματα αφαλάτωσης του θαλασσινού νερού και παραγωγής πόσιμου,
6. Συστήματα παραγωγής νερού υψηλής ποιότητας για ειδικές εφαρμογές
(πχ αιμοκάθαρση, παραγωγή φαρμάκων κ.α),
7. Συστήματα φίλτρανσης του νερού,
8. Συστήματα αφαίρεσης οσμών, γεύσεων και χρώματος από το νερό
9. Συστήματα αφαίρεσης σιδήρου και μαγγανίου από το νερό.
10. Συστήματα διόρθωσης της οξύτητας του νερού,
11. Συστήματα διύλισης του νερού λιμνών και ποταμών για την μετατροπή τους
σε πόσιμο, οποιασδήποτε δυναμικότητας (ταχυδιυλιστήρια)