Στόχοι

Οι στόχοι του προγράμματος SOL-BRINE είναι οι ακόλουθοι:

 • Η προώθηση της τεχνολογίας επεξεργασίας της άλμης που παράγεται από μονάδες αφαλάτωσης,
 • Ο σχεδιασμός, η ανάπτυξη, η δοκιμή, η επίδειξη, η βελτιστοποίηση και η αξιολόγηση ενός πιλοτικού, ενεργειακά αυτόνομου πιλοτικού συστήματος επεξεργασίας της άλμης, με το οποίο θα επιτυγχάνεται ανάκτηση νερού (>90%) και παραγωγή στερεού άλατος εμπορικής αξίας,
 • Η ανάπτυξη ενός συστήματος επεξεργασίας της άλμης, το οποίο υιοθετεί και εφαρμόζει την αρχή μηδενικής απόρριψης (Zero Liquid Discharge) καθώς επίσης και της Οδηγίας Πλαίσιο για το νερό (2000/60/ΕΚ), συνεισφέροντας στην προστασία των εσωτερικών επιφανειακών υδάτων, των υπόγειων υδάτων, των μεταβατικών και των παράκτιων υδάτων,
 • Η συνδυασμένη προώθηση καινοτόμων τεχνολογιών που αφορούν στην επεξεργασία της άλμης με τη χρήση ανανεώσιμων πηγών ενέργειας,
 • Η χρήση ηλιακής ενέργειας για την κάλυψη των ενεργειακών απαιτήσεων των χημικών διεργασιών που λαμβάνουν χώρα κατά την προτεινόμενη διαδικασία επεξεργασίας της άλμης, η οποία περιλαμβάνει τα ακόλουθα στάδια: (α) εξάτμιση, (β) κρυστάλλωση και (γ) ξήρανση. Η ηλιακή ενέργεια θα συλλέγεται με τη χρήση φωτοβολταϊκού συστήματος και ηλιακών συλλεκτών (απλά και συγκεντρωτικά συστήματα συλλογής)
 • Η παραγωγή δύο διακριτών προϊόντων μέσω διαχωρισμού δύο φάσεων: ενός στερεού και ενός υγρού. Το στερεό προϊόν αφορά στο παραγόμενο ξηρό άλας, ενώ το υγρό προϊόν αφορά στο συμπυκνωμένο ατμό που παράγεται κατά τις θερμικές διεργασίες, το οποίο θα μπορεί να χρησιμοποιηθεί είτε ως πόσιμο νερό είτε για λόγους άρδευσης,
 • Η αναζήτηση και ο προσδιορισμός της δυνατότητας εφαρμογής του προτεινόμενου συστήματος επεξεργασίας της άλμης στην Ελλάδα, καθώς και σε άλλες Ευρωπαϊκές χώρες που αντιμετωπίζουν προβλήματα λειψυδρίας, σε πλήρη κλίμακα,
 • Η αναγνώριση και ταυτοποίηση των πιθανών δυσκολιών που ενδέχεται να εμποδίσουν την εφαρμογή του εν λόγω συστήματος σε πλήρη κλίμακα, και τον προσδιορισμό του συνόλου των απαραίτητων σχεδιαστικών και λειτουργικών τροποποιήσεων του συστήματος για την επιτυχή εφαρμογή του σε μεγάλη κλίμακα,
 • Έτσι, θα επιτευχθεί παράλληλα η αύξηση της ανταγωνιστικότητας της προτεινόμενης τεχνολογίας. Η εφαρμογή του συστήματος επεξεργασίας της άλμης σε πλήρη κλίμακα θα οδηγήσει σε σημαντική: (α) μείωση των εκπομπών CO2, (β) μείωση της κατανάλωσης καυσίμου μέσω της μείωσης των απαιτήσεων μεταφοράς πόσιμου νερού στα νησιά. Συνεπώς, η ανάπτυξη του συστήματος SOL-BRINE θα οδηγήσει παράλληλα στον μετριασμό των επιπτώσεων της κλιματικής αλλαγής,
 • Η αποτίμηση των περιβαλλοντικών, κοινωνικών οφελών καθώς και η εξέταση της οικονομικής εφικτότητας (μελέτη σκοπιμότητας) του συστήματος επεξεργασίας της άλμης με τη χρήση της τεχνικής Ανάλυσης Κύκλου Ζωής,
 • Η παροχή πληροφόρησης σε τοπικό, περιφερειακό και εθνικό επίπεδο στους ενδιαφερόμενους φορείς, οι οποίοι θα συνεισφέρουν στην εισαγωγή μίας περιβαλλοντικά φιλικής, πολλά υποσχόμενης τεχνολογίας επεξεργασίας της άλμης για την παραγωγή στερεού άλατος και την ανάκτηση νερού,
 • Η ευαισθητοποίηση σχετιζόμενων φορέων καθώς και του ευρύτερου κοινού για την ανάγκη επεξεργασίας και διαχείρισης της άλμης.
 • Η διάχυση των αποτελεσμάτων και ευρημάτων του έργου με τη χρήση της παρούσας διαδικτυακής πύλης, τη διοργάνωση εκδηλώσεων, σεμιναρίων και τη διανομή ενημερωτικού υλικού όπως πόστερ, μπροσούρων και DVDs.